Zarządzanie w organizacji uczącej się

Zarządzanie w organizacji uczącej się

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Ćwiczenie umiejętności zarządzania potencjałem intelektualnym własnym i podwładnych.
 • Modelowanie zachowań pożądanych w procesie zarządzania, uruchamianie procesu uczenia się.
 • Wykorzystywanie doświadczeń zawodowych poszczególnych członków grupy w poszukiwaniu nowych twórczych rozwiązań.
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą i organizacji pracy.

Zakres merytoryczny:

Organizacja ucząca się jako najskuteczniejszy model struktury na dynamicznie zmieniającym się rynku. Cechy organizacji uczącej się.

 • kultura organizacji
 • doskonalenie umiejętności osobistych pracowników
 • zespołowe uczenie się jako stały proces
 • rozpoznawanie i przekraczanie schematów myślowych

Rola zespołów zadaniowych w organizacji uczącej się

 • wymiana doświadczeń i informacji
 • korzystanie z potencjału zespołu
 • działanie zespołu w sytuacjach trudnych

Planowanie i organizacja czasu pracy

 • określanie priorytetów
 • wykorzystywanie terminarza i agendy do planowania
 • diagnoza własnego stylu pracy i funkcjonowania poznawczego ( określanie 6 typów inteligencji)
 • rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji pracowników jako podstawa tworzenia metod pracy zespołowej

Rola lidera w modelowaniu postaw i zachowań wspierających realizację zadań

 • umiejętność komunikowania się
 • organizacja pracy
 • kontrola

Czas trwania: 3 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ Świadomość biznesowa/ Przewodzenie zmianom/ Zręczność organizacyjna/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Motywowanie innych/ Komunikacja/ Przewodzenie zmianom/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Zręczność interpersonalna

Metodologia:

Trening prowadzony metodą aktywnego uczestnictwa – praca w grupach, zadania zespołowe, dyskusja, burza mózgów, elementy treningu twórczości, testy, kwestionariusze, analiza przypadków.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

 

Skontaktuj się z nami