Skuteczne delegowanie zadań

Skuteczne delegowanie zadań

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań

 • Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika

 • Poznanie metod, technik i stylów delegowania zadań

 • Podniesienie umiejętności udzielana informacji zwrotnej pracownikowi dotyczącej wykonania zadania

Zakres merytoryczny:

Delegowanie jako warunek stymulowania rozwoju pracowników, motywacji i zwiększania efektywności pracy zespołu

Rozpoznanie zasobów pracowników jako warunek skutecznego delegowania?

 • Ocena efektywności pracy

 • Ocena zaangażowania/motywacji – model KASH

 • Ocena wiedzy i umiejętności

 • Diagnoza kompetencji nie uruchamianych na obecnym stanowisku pracy

 

Jakie zadania delegować? - Ustalanie celów

 • Cele strategiczne

 • Cele operacyjne

 • Priorytety

 • analiza zadań według zasady Eisenhowera

 • zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści


Planowanie

 • Zasady i techniki planowania

 • Planowanie pracy zespołowej

 • Tworzenie harmonogramu zadań

 • Podział zadań

 • Etapowanie zadań

 

Delegowanie zadań

 • style i sposoby delegowania zadań

 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień

 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości i kompetencji pracowników

 • opory przed delegowaniem

 • opory przed przyjęciem zadań ze strony pracowników

 • korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień

 • konsekwencje braku delegowania

 • konsekwencje złego delegowania


Styl delegujący

 • kontrola przebiegu pracy

 • kontrola osiągniętych celów

 • rola i funkcje menedżera delegującego ( wg koncepcji Blancharda)

 • znaczenie informacji zwrotnych dla skutecznego delegowania

 

Komunikowanie ocen i informacji zwrotnych

 • ocena formalna i nieformalna

 • ustalanie kryteriów oceny

 • najczęściej popełniane błędy podczas oceny

 • wyrażanie konstruktywnej krytyki i pochwały

 • wyrażanie szacunku i uznania

Czas trwania: 2 dni

Metodologia

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

 

Skontaktuj się z nami