Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami

Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

 • Poznanie i zrozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa)

 • Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania

 • Rozważenie różnych opcji zarządzania organizacją, poznanie jej słabych i mocnych stron, tak, aby być w stanie zaproponować pożądaną w określonej sytuacji interwencję

 • Zdobycie umiejętności przekonywania innych do proponowania zmian

 • Umiejętność rozpoznawania obaw i wątpliwości pracowników związanych ze zmianą i świadomym pomaganiu im w radzeniu sobie ze zmianą

 • Stwarzanie warunków do tego, aby pracownicy efektywnie poradzili sobie ze zmianą,

 • Rozwój indywidualnych cech przywódczych, gwarantujących skuteczne wdrożenie strategii w przedsiębiorstwie.

 • Zdobycie kompetencji dotyczących budowania teamu menedżerskiego, skoncentrowanego na wdrożeniu strategii.

 • Poznanie etapów przechodzenia pracowników oraz całej organizacji przez zmiany wynikające z nowych strategii.

 • Zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie zmianami, w tym: komunikowanie zmian, radzenie sobie z oporem wobec zmian, motywowanie do zmian, wykształcenie postawy otwarcia na zmiany.

 • Nabycie umiejętności utrzymywania pozytywnych efektów zmiany.

Zakres merytoryczny:

Przywództwo we wdrażaniu zmian:

 • Narzędzia budowania autorytetu i podejmowania decyzji.
 • Przejmowanie odpowiedzialności - cechy przywódców
 • Inteligencja emocjonalna
 • Zwiększenie samodzielności podczas podejmowania decyzji
 • Osobowość przywódcy vs. osobowość lidera
 • Komunikacja we wdrożeniu strategii i w zarządzaniu zmianą
 • Jak budować organizację wygrywającą?
 • Jak przełożyć misję, wizję oraz wartości organizacji na pożądane zachowania kadry menedżerskiej i pracowników?
 • Rola i zadania przywódcy we wdrożeniu strategii organizacji.
 • 4 kroki reakcji na zmiany

Jak rozwijać zespół menedżerski gwarantujący wdrożenie strategii?

 • Jak dobrać dobrze funkcjonujący zespół menedżerski
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu – jak osiągnąć efekt synergii?
 • Przywództwo sytuacyjne - praktyczny model zarządzania menedżerami oraz zespołami menedżerskimi. Ken Blanchard.

Jak inspirować menedżerów do realizacji ambitnych celów firmy?

 • Psychologia motywacji – uniwersalne i skuteczne modele aktywizujące menedżerów
 • W jaki sposób przywództwo może stać się motywatorem?

Jak delegować odpowiedzialność na kadrę menedżerską?

 • Jak zachęcać menedżerów do podejmowania ryzyka i odpowiedzialności?
 • Stopnie delegowania odpowiedzialności w zależności od fazy rozwoju zespołu menedżerskiego.
 • Techniki i narzędzia efektywnego delegowania.

Zarządzanie zmianą

Główne przyczyny zmian

Podstawowe bariery zmian. Jakie są bariery wdrażania strategii i zmian i jak je przezwyciężyć?

4 kroki reakcji na zmiany.

 • Jakie są potrzeby związane ze zmianą, na każdym z jej etapów?
 • Dostosowanie działań kierowniczych do potrzeb pracowników.
 • W jaki sposób szef powinien dostosować swoje działanie do specyficznych potrzeb pojawiających się u pracowników w zmianie?
 • Jak ludzie reagują na zmiany? Profile reagowania na zmiany.
 • Sposób, w jaki sposób ludzie reagują na zmiany
 • Jak firmy mogą dostosować się do zmian?
 • Jak zmotywować ludzi do zmiany – rozmrażanie organizacji
 • Jak zachować to, co najlepsze po zmianie? – zamrażanie zmiany.

6 praktycznych kroków prowadzących do realizacji zamierzeń

12 kroków wyznaczania celów

Czas trwania: 3 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ Podejmowanie inicjatywy/ Zarządzanie zmianą/ Myślenie strategiczne / Przewodzenie zmianom/ Wizja strategiczna/ Myślenie analityczne/ Zdolności adaptacyjne/ Rozwiązywanie problemów/ Zręczność organizacyjna/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Komunikacja/ Orientacja na wynik/ Motywowanie innych/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozumienie innych – empatia/ Wywieranie wpływu/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Delegowanie/ Rozwijanie podwładnych

Metodologia:

Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników, przewidziane są m.in.: odgrywanie ról – scenki, (ew. rejestrowane kamerą), ćwiczenia w grupie, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje, praca indywidualna. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

 

Skontaktuj się z nami