Problem solving master - techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

Problem solving master - techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

Cel szkolenia:

 • Rozwój zdolności twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań w zespole.

Zakres tematyczny:

Cechy osobiste wpływające na styl podejmowanych decyzji

 • Indywidualne wzorce percepcji warunkujące sposób podejmowania decyzji
 • Odkrywanie indywidualnych strategii decyzyjnych i motywacyjnych (strategie podejmowania decyzji wg NLP)
 • Co w nas hamuje podejmowanie decyzji? – obawy, style pracy, strategie zbierania informacji - autodiagnoza

Proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Formułowanie problemów, diagnoza przyczyn powstania problemu, określenie celów i wariantów rozwiązania, ocena i wybór optymalnego rozwiązania

Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • Analiza sytuacji problemowej -  SMART
 • Analiza pola sił (Siły , Słabości, Szanse, Zagrożenia)
 • Dostrzeganie w problemach szans i możliwości
 • Burza mózgów, metoda Reflecting team

Stereotypy i rutyna jako elementy ograniczające kreatywność

 • Pułapki i ograniczenia twórczego myślenia, metody rozbijania schematów myślowych

Kreatywność zespołowa

 • Tworzenie klimatu kreatywności w zespole
 • Planowanie i przeprowadzanie dyskusji grupowej - stymulowanie powstawania nowatorskich projektów
 • Myślenie kreatywne wg zasad De Bono, mapy umysłu jako skuteczne narzędzie wspomagające proces

Czas trwania: 1 dzień

Doskonalone kompetencje: 

Rozwiązywanie problemów/ Świadomość biznesowa/ Rozwój własny/ Podejmowanie decyzji/ Podejmowanie inicjatywy/ Odwaga menedżerska/ Myślenie strategiczne/ Zarządzanie złożonością/ Relacje z innymi/ Orientacja na  klienta/ Krytyczne myślenie/ Wzbudzanie zaufania/ Zarządzanie konfliktem/ Orientacja na wynik/ Zarządzanie emocjami/ Kreatywność / myślenie twórcze/ Zręczność polityczna/ Dbałość o zespół/ o podwładnych

Metody szkoleniowe: Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy    i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”. Dodatkowym elementem utrwalenia wiedzy jest PPR („Personal Progress Roadmap”)