Od przyjaciela do Lidera - „First time manager

Od przyjaciela do Lidera - „First time manager"

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia on-line w godzinach 13:00 - 16:00: cz. I 16.07, cz. II 23.07, cz. III 30.07, cz. IV 07.08, kolejna edycja cz. I 27.10, cz. II 05.11, cz. III 20.11, cz. IV 26.11

Szkolenie dedykowane nowo mianowanym menedżerom, osobom mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję lub średnio doświadczonym kierownikom, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania
 • Przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą
 • Poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych
 • Poznanie najważniejszych teorii, będących bazą kierowania ludźmi, w tym podstaw Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej

Zakres merytoryczny:

1. Sylwetka lidera

 • Najważniejsze funkcje i cechy lidera – na podstawie koncepcji Inteligencji Menedżerskiej. Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?
 • Największe błędy młodego menedżera

2. Komunikacja w zespole

 • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym)
 • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
 • Analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
 • Analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy
 • Rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji
 • Jak ludzie się ze sobą porozumiewają? Style porozumiewania z innymi.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy i gry skąd się biorą i jaka jest ich przyczyna?
 • Rozpoznawanie i identyfikacja, neutralizowanie
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają. Doskonalenie struktury porozumiewania się
 • Znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów
 • Ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej. Wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole
 • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji i rola komunikacji wewnętrznej
 • Nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji
 • Znaczenie umiejętności komunikowania się w codziennej pracy

3. Praca w zespole - zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej

 • Jak być szefem? –typologia stylów zarządzania i różne style kierowania w odniesieniu do pracownika i zespołu –koncepcja zarządzania sytuacyjnego
 • Analiza korzyści i strat związanych z zastosowaniem poszczególnych stylów
 • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów i diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej
 • Reguły funkcjonowania zespołów (prawidłowości w rozwoju grupy)
 • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole i etapy rozwoju zespołu
 • Zasady sprzyjające efektywnej pracy zespołu i wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Co robić, aby zespół grał do jednej bramki? Jak wyzwalać efekt synergii? Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
 • Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, priorytetyzacja, etapowanie zadań
 • Zarządzanie czasem własnym i zespołu

4. Motywacja (i coaching*). Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika Motywowanie

 • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów efektywne i nieefektywne pochwały
 • Efektywne i nieefektywne kary
 • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
 • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji

Sposoby motywowania pracownika udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

 • Co to jest feedback i czemu służy?
 • Narzędzia feedbacku: FUKO, UF, SPiNKA, BEEB
 • Aktywne słuchanie i prowadzenie rozmowy oceniającej za pomocą pytań

Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by rozmowa korygująca (oceniająca) z pracownikiem nie była kojarzona z „być albo nie być”?

 • Znaczenie właściwego przygotowania do rozmowy postawa i sposób formułowania wypowiedzi
 • Podstawowe błędy oceniania (psychologiczne mechanizmy uruchamiane w sytuacji oceny i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom)
 • Rola tzw. „sprzężeń zwrotnych” o charakterze werbalnym

Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji

 • Etapy prowadzenia rozmowy z pracownikiem, budowanie planu rozmowy
 • Zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
 • Różne style prowadzenia rozmowy – poszukiwanie najlepszego z nich
 • Zabezpieczanie pracownika i siebie samego przed negatywnymi skutkami ubocznymi rozmowy (udzielanie wsparcia)
 • Umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami)
 • Skuteczne informowanie o proponowanych przez firmę formach wsparcia.

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna

 • „Studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników na przestrzeni ostatnich miesięcy analiza przyczyn pojawiających się trudności
 • „Burza mózgów”, czyli próby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań pojawiających się

Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych. Delegowanie zadań

 • Opór w delegowaniu po stronie szefa
 • Opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika
 • Co delegować, jak, kiedy?

5. Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Psychologia zarządzania zmianami prawidłowości reagowania ludzi na zmiany

 • Fazy adaptacji do zmiany
 • Diagnoza indywidualnej podatności na zmianę oraz posiadanych umiejętności przezwyciężania trudności
 • Metody przełamywania stereotypów i redukowania lęków
 • 8 kroków wprowadzania zmian wg Kottera
 • Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
 • Opór psychologiczny i różne jego przejawy wywoływanie uwag krytycznych i radzenie sobie z nimi
 • Redefinicja celów i priorytetów
 • Model rozwiązywania problemów wg Deminga
 • Etapy twórczego rozwiązywania problemu, odkrywanie celów
 • Odkrywanie faktów, odkrywanie problemu – dostrzeganie, zrozumienie, formułowanie i przeformułowanie problemu, odkrywanie pomysłu
 • Odkrywanie rozwiązania, odkrywanie oceny pomysłu (akceptacji)

6. Rozwiązywanie konfliktów (i mediacje*). Zrozumieć konflikt czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie żeby mieć nad nim kontrolę

 • Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
 • Postawy i style reagowania na
 • Konflikt. Role w konflikcie

Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu

 • Zniekształcenia spostrzegania jako źródło negatywnych nastawień między stronami konfliktu
 • Zasady dobrej komunikacji w sytuacji konfliktowej
 • Wyrażanie odmowy, udzielanie informacji zwrotnych
 • Wyjaśnianie wątpliwości
 • Przekształcanie sporu w dyskusję

Radzenie sobie z presją i manipulacją w konflikcie

 • Demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacją
 • Wyrażanie niezgody i sprzeciwu
 • Reagowanie na agresywne postawy i zachowania

Konstruktywne metody kierowanie konfliktem

 • Etapy rozwiązywania konfliktów
 • Konflikt jako źródło pozytywnych zmian
 • Mediacje, negocjacje i arbitraż czyli różne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Osłabianie oporu i nastawień konfrontacyjnych między stronami konfliktu

Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie

 • Komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy
 • Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji
 • Znaczenie informacji zwrotnych i zarządzanie poprzez konflikt

7.  Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych *

* wersja rozszerzona

Doskonalone kompetencje:

Budowanie  efektywnych zespołów / Ustalanie wizji i celu / Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Odwaga menedżerska/ Podejmowanie decyzji/ Podejmowanie inicjatywy/ Przewodzenie zmianom/ Rozwiązywanie problemów/  Zarządzanie konfliktem/ Przywództwo/ Motywowanie innych/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Orientacja na wynik/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Delegowanie/ Rozumienie innych – empatia/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu/ Zarządzanie zmianą.

Metodologia:

 • Warsztat z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, analizy przypadków, testy, kwestionariusze, videotrening, wykład ilustrowany połączony z dyskusją kierowaną.
 • Analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach pozwoli na gruntowne zbadanie prezentowanych przez trenera treści w kontekście osobistych doświadczeń Uczestników zajęć.
 • Metody dydaktyczne wykorzystane w trakcie szkolenia zapewnią aktywność każdego Uczestnika zajęć.
 • Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)
 • Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwala na wymianę doświadczeń oraz pomaga uporządkować Uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniu reguły będą oni mogli zastosować w swojej pracy zawodowej.

 

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia on-line w godzinach 13:00 - 16:00: cz. I 16.07, cz. II 23.07, cz. III 30.07, cz. IV 07.08, kolejna edycja cz. I 27.10, cz. II 05.11, cz. III 20.11, cz. IV 26.11

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 1800 netto + 23 % VAT

 

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Szkolenie biznesowe dostarczane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowane zarówno pracownikom firm lokalnych i międzynarodowych jak i pracownikom instytucji oraz urzędów.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zarówno w większych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk jak i w mniejszych miastach i miejscowościach.

 

 

 

Skontaktuj się z nami