Efektywny proces rekrutacyjny dla managerów

Efektywny proces rekrutacyjny dla managerów

Cel szkolenia:

 • Omówienie procesu rekrutacyjnego w CCC  i roli menedżera w procesie.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego dostosowanego do potrzeb rekrutacyjnych CCC. Przećwiczenie rozmowy rekrutacyjnej.
 • Udoskonalenie współpracy na linii HR – „Hiring Manager”.
 • Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą wywiadu kompetencyjnego.
 • Zapoznanie się z metodami budowania relacji z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego i wspierania marki pracodawcy.
 • Omówienie wagi „Candidate Experience” w procesie rekrutacji oraz jej znaczenia w budowaniu „Marki pracodawcy z wyboru” („Employer Branding”).

Moduł I Efektywny proces rekrutacji

 • Omówienie procesu rekrutacji w organizacji.
 • Rola menedżera w procesie rekrutacji.
 • Definicja tzw. „wąskich gardeł” w procesie i przyczyn ich występowania.
 • Definicja typu informacji, które są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia procesu.

Moduł II Przygotowanie do procesu – narzędzia wspierające proces

 • Kluczowe kompetencje kandydatów (praca na konkretnych opisach stanowisk w organizacji klienta.
 • Wypracowanie przykładowych pytań rekrutacyjnych do opisów stanowisk.
 • Dobre pytania vs. pytania, których nie zadajemy podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Moduł III  Ocena i wybór kandydata – rozmowa rekrutacyjna

 • Typy rozmów rekrutacyjnych.
 • Wywiad ustrukturyzowany, wywiad częściowo ustrukturyzowany, wywiad kompetencyjny, wywiad bezpośredni, wywiad łączony, studium przypadku.

Ocena kompetencji w wywiadzie kompetencyjnym

 • Wywiad kompetencyjny – przygotowanie pytań do wywiadu.
 • Typy pytań (otwarte, zamknięte, wieloczłonowe, hipotetyczne, pytania o samoocenę).
 • Model STAR, model lejka.

Przeprowadzanie wywiadu kompetencyjnego  – najlepsze praktyki. Symulacja rozmowy rekrutacyjnej.

 • Struktura rozmowy rekrutacyjnej.
 • Nawiązywanie kontaktu z kandydatem i budowanie atmosfery zaufania.
 • Zasady efektywnego zadawania pytań i aktywnego słuchana.
 • Badanie motywacji i jej waga i co ma na nią wpływ.
 • Triada komunikacyjna (pytania otwarte, klaryfikacja, parafraza).
 • Kluczowe błędy w ocenie.

Moduł V. Budowanie relacji z kandydatami - „Candidate Experience

 • W jaki sposób przedstawiać ofertę kandydatom?
 • W jaki sposób budować relacje z kandydatami podczas rozmowy rekrutacyjnej?
 • Na co kandydaci zwracają uwagę podczas procesu rekrutacyjnego?

Zakończenie – podsumowanie szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia w tradycyjnej formie: 2 dni

Metody szkoleniowe: zadania zespołowe, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach, PPR („Personal Progress Roadmap”) – indywidualna mapa postępów.

 

Podczas szkolenia, uczestnicy będą pracowali nad „indywidualną mapą postępów” (PPR). Celem tego elementu jest zbudowanie pomostu pomiędzy przećwiczonymi podczas szkolenia elementami, a problematyką ich konkretnego środowiska biznesowego.

Dzięki PPR:

 • Uczestnicy szkolenia  zdefiniują swoją indywidualną mapę postępów pozwalającą im na zastosowanie wiedzy przedstawionej na szkoleniu w konkretnych przypadkach
 • Szkolenie nie będzie jedynie przedstawieniem i przećwiczeniem wiedzy, ale będzie stanowiło element ciągłego rozwoju Państwa pracowników