Efektywna współpraca w zespole - zwycięski zespół

Efektywna współpraca w zespole - zwycięski zespół

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

 • Integracja zespołu.
 • Zwiększenie poziomu otwartości i udoskonalenie przepływu informacji w grupie.
 • Odkrycie barier i możliwości zespołu.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających współpracy w zespole oraz twórczego realizowania zadań.

Zakres merytoryczny:

1. Integracja grupy – zabawa integracyjna z elementami music contact improvisation

(z udziałem muzyka)

2. Sesja Ja – jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni

3. Sesja Ja - Zespół

 • Budowanie tożsamości grupy na bazie jej mocnych i słabych punktów.
 • Wypracowanie zasad współpracy w zespole
 • Psychodramowe działania integracyjne

4. Gra terenowa (Role Playing Game)

5. Rozpoznawanie zasobów grupy

 • integracja grupy poprzez kreatywne współdziałanie
 • role grupowe i ich znaczenie dla funkcjonowania zespołu
 • komunikacja jako podstawa efektywnej realizacji zadań
 • zespołowe rozwiązywanie problemów

6. Gra psychodramowa, której celem jest umocnienie kontaktu i komunikacji interpersonalnej

7. Podsumowanie zajęć – ćw. Plakat Refleksji

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Rozwiązywanie problemów/ Zarządzanie konfliktem/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozumienie innych - empatia/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: Ćwiczenia w grupach, gry psychodramowe, elementy treningu twórczości i interpersonalnego, testy, dyskusja, RPG (Role Playing Game)

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Skontaktuj się z nami