Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Uściślenie wiedzy z zakresu celów i zasad wprowadzania systemu ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej.
 • Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających.
 • Trening praktycznego wykorzystania technik oceny.
 • Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny.
 • Umocnienie w asertywnej postawie w sytuacji prowadzenia oceny i rozmowy rozwojowej.
 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników.
 • Umiejętność wykorzystania feedbacku w rozmowie.
 • Praktyczne stosowanie technik rozmowy ukierunkowanej na rozwój.
Wartością dodaną proponowanego projektu jest praca coachingowo – superwizyjna, której celem jest przygotowanie uczestników do w pełni samodzielnego prowadzenia tego typu szkoleń w przyszłości – zakończona feedbackiem oraz krótkim raportem opisującym wypracowane kompetencje oraz określającym predyspozycje do pracy trenerskiej w tym zakresie.

Zakres merytoryczny:

 • Wprowadzenie - system ocen okresowych w świetle polityki personalnej organizacji.
 • Rozmowa oceniająca.
 • Omówienie definicji, struktury i specyfiki rozmowy rozwojowej, jej charakterystyka (p.w. czym różni się od rozmowy oceniającej);
 • Cele do osiągnięcia podczas rozmów: jak przygotować się do rozmowy, jak komunikować cele pracodawcy, jak udzielać informacji zwrotnej, jak motywować pracownika do stawiania celów i planowania konkretnych działań rozwojowych?
 • Trening rozmów rozwojowych:

- rozmowa prowadzona za pomocą pytań o charakterze coachingowym (narzędzia (SWOT osobisty, aktywne słuchaniem dostrajanie się, zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza,  klaryfikacja)

- rozmowa na bazie informacji zwrotnej — praca na wybranym realnym case study ( np. symulacja rozmowy z młodym pracownikiem z wysokim potencjałem lub pracownikiem zdolnym, ale posiadającym znaczne „luki kompetencyjne”/ narzędzia: BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny)

- rozmowa nt. Celów zawodowych I rozwojowych – praca w oparciu o własne case study lub przygotowane scenariusze (narzędzia: SMARTEST, doskonalenie komunikacji dwustronnej, rozpoznawanie potrzeb i motywacji pracowników)

 • Najczęstsze błędy oceny i jak ich unikać?
 • Komunikacja w procesie oceniania.
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.
 • Asertywne modelowanie postaw i zachowań pracowników wobec ocen.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Budowanie  efektywnych zespołów/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Podejmowanie decyzji/ Rozwiązywanie problemów/ Relacje z innymi/ Zręczność polityczna/ Komunikacja/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu/ Asertywność/ Odwaga menedżerska/ Motywowanie innych

 

Metodologia

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”. Indywidualna informacja zwrotna o ćwiczeniach – praca metodą „reflecting team”, polegającą na wzajemnym udzielaniu informacji zwrotnych przez uczestników warsztatu wspartym o obserwacje trenerów. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

 

Skontaktuj się z nami