Delegating leadership – menedżer delegujący

Delegating leadership – menedżer delegujący

Cel szkolenia:

 • Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań.
 • Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika.
 • Podniesienie umiejętności udzielana informacji zwrotnej pracownikowi dotyczącej wykonania zadania.

Zakres merytoryczny:

Delegowanie jako warunek stymulowania rozwoju pracowników, motywacji i zwiększania efektywności pracy zespołu.

Rozpoznanie zasobów pracowników jako warunek skutecznego delegowania?

 • Ocena efektywności pracy. Ocena zaangażowania/motywacji – model KASH. Ocena wiedzy i umiejętności
 • Diagnoza kompetencji nie uruchamianych na obecnym stanowisku pracy.

Jakie zadania delegować? - Ustalanie celów

 • Cele strategiczne. Cele operacyjne. Priorytety. Analiza zadań według zasady Eisenhowera. Zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści.

Planowanie

 • Zasady i techniki planowania. Planowanie pracy zespołowej. Tworzenie harmonogramu zadań. Podział zadań. Etapowanie zadań.

Delegowanie zadań.

 • Style i sposoby delegowania zadań. Delegowanie zadań a delegowanie uprawnień.
 • Umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości i kompetencji pracowników.
 •  Opory przed delegowaniem. Opory przed przyjęciem zadań ze strony pracowników.
 • Korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień. Konsekwencje braku delegowania. Konsekwencje złego delegowania.

Styl delegujący

 • Kontrola przebiegu pracy. Kontrola osiągniętych celów.
 • Rola i funkcje menedżera delegującego ( wg koncepcji Blancharda).

 Komunikowanie ocen i informacji zwrotnych.

 • Ocena formalna i nieformalna. Ustalanie kryteriów oceny.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas oceny. Wyrażanie konstruktywnej krytyki i pochwały. Wyrażanie szacunku i uznania

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Delegowanie/ Organizacja pracy/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Odwaga menedżerska/ Wzbudzanie zaufania/ Orientacja na wynik/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Motywowanie innych/ Zarządzanie zmianą/ Zręczność interpersonalna/ Komunikacja/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych

Metodologia: zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.