Budowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

Budowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie budowania Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego.
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zaplanowania ścieżki kariery pracownika z uwzględnieniem jego predyspozycji, systemu wartości oraz zainteresowań
 • Poznanie metod diagnozowania potencjału rozwojowego pracownika
 • Poznanie zasad planowania kariery w oparciu o rodzaj działalności oraz kulturę organizacyjną firmy
 • Poznanie techniki wspierania pracownika w rozwoju
 • Wypracowanie wstępnych założeń w zakresie budowy ścieżek karier w organizacji przez pracowników HR przy uwzględnieniu istniejących procedur.

Zakres merytoryczny:

Znaczenie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji
 • Diagnoza potencjału pracowniczego 
 • Budowanie strategii i jej główne komponenty
 • Tworzenie scenariuszy w zakresie programu ZZL
Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika
 • Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika - opis stanowisk
 • Określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych – rekrutacja, oceny bieżąca i okresowa
 • Analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań – oceny okresowe
Czynniki decydujące o planowaniu kariery
 • Indywidualne preferencje zawodowe pracowników
 • Predyspozycje pracowników
 • Możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji i kwalifikacji
 • Cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika
 • Kultura organizacji inspirująca rozwój: „wykształć swego następcę”
 • Dojrzała i współpracująca postawa przełożonych
Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika
 • Rozmowa dotycząca kariery (system wartości, najważniejsze aspekty pracy, zakres zainteresowań zawodowych, stopień przywiązania do firmy)
 • Badanie kwalifikacji
 • Przedmiot analizy: osobowość, kompetencje, kondycja fizyczna; osobista analiza SWOT
 • Metody badania: dane z okresowej oceny pracowniczej, obserwacja na miejscu pracy, rozmowa, ankieta, badanie testowe, coaching indywidualny, assessment i development center, obserwacja podczas szkoleń i badanie efektywności szkoleń
Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej
 • Rola komórki HR i bezpośrednich przełożonych
 • Stopień szczegółowości planowania w perspektywie czasu
 • Uwzględnienie faz rozwoju indywidualnego i czynników społecznych
 • Uwzględnienie alternatywnych wariantów rozwoju zawodowego
 • Ustalenie sposobu weryfikacji postępów w rozwoju i nabywania kwalifikacji
Realizacja i mentoring indywidualnych ścieżek kariery
 • Planowanie i efektywność stosowania różnorodnych metod stymulujących rozwój i uczenie się pracowników (szkolenia, coaching i mentoring, staże, trening na miejscu pracy, udział w konferencjach, udział w grupach projektowych, rotacja stanowisk, e-learning)
 • Wprowadzenie systemu mentoringu wspierającego proces rozwoju kompetencji zawodowych
Czas trwania: 2 dni

Działania przed szkoleniowe:

Szkolenie poprzedzone będzie analizą potrzeb szkoleniowych w formie ankiety skierowanej do pracowników HR zawierającej następujące zagadnienia:
 • Istnienie systemów wspierających ZZL w firmie ( system zarządzania kompetencjami, system okresowych ocen okresowych, itp.)
 • Opisów stanowisk
 • Profili kompetencyjnych
 • Kryteriów awansowania i zmian stanowisk
 • Kryteriów kluczowych w systemie rekrutacji
 • Planowania szkoleń
 • Możliwości stosowania innych działań wspierających uczenie się i rozwój pracownika
 • Doświadczenia uczestników w obszarze w/w zagadnień oraz budowania IPRZ
 • Oczekiwań uczestników co do kluczowych zagadnień po0ruszanych podczas szkolenia

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Dbałość o współpracowników / Rozwijanie innych/ Zarządzanie interesariuszami/ Wizja strategiczna/ Myślenie analityczne/ Zręczność organizacyjna/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Współpraca/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie zmianą/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Orientacja na wynik

 

Skontaktuj się z nami