Rozwój zespołów

Komunikacja inteligentna emocjonalnie - zwiększenie precyzji w komunikacji

Komunikacja inteligentna emocjonalnie - zwiększenie precyzji w komunikacji

Cel szkolenia: Określenie własnego stylu komunikowania się pod kątem nastawienia na cel i na relacje, skupienia na faktach i na emocjach; nastawienia poznawczego vs. oceniającego / Poznanie istoty zachowań charakteryzujących się wysoką inteligencją emocjonalną i ich wartości / Rozwinięcie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi / Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby / Kształtowanie postawy partnerskiej w komunikacji. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: maj 2019 r. Warszawa

Czytaj więcej
Trening integracyjny

Trening integracyjny

Cele treningu: Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze kontaktowania się i współpracy z innymi / Kształtowanie postaw sprzyjających integracji zespołu i otwartości na innych oraz kreatywnego realizowania zadań.

Czytaj więcej
Zarządzanie konfliktem - trening umiejętności

Zarządzanie konfliktem - trening umiejętności

Cele warsztatu: Rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie / Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów / Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron / Poznanie technik mediacyjnych.

Czytaj więcej

"Ja w zmianie" - przezwyciężanie oporów wobec zmian w organizacji

Cele szkolenia: Przygotowanie pracowników do zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań. Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w firmie. Zwiększenie świadomość istoty zmian i ich konieczności, również w kontekście strategii firmy. Zmniejszenie oporu wobec zmiany. Lepsza współpraca zespołów pracowniczych, a szczególnie udzielanie sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych. Zwiększenie akceptacja zmian i identyfikacja z nimi. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą.

Czytaj więcej
Panta Rhei – wszystko płynie – czyli przezwyciężanie oporów wobec zmian.

Panta Rhei – wszystko płynie – czyli przezwyciężanie oporów wobec zmian.

Cel szkolenia: Przygotowanie pracowników do zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań / Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w firmie. Zwiększenie świadomość istoty zmian i ich konieczności, również w kontekście strategii firmy / Zmniejszenie oporu wobec zmiany. Lepsza współpraca zespołów pracowniczych, a szczególnie udzielanie sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych. Zwiększenie akceptacja zmian i identyfikacja z nimi. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą.

Czytaj więcej
Asertywność w relacjach zawodowych

Asertywność w relacjach zawodowych

Cel: Rozwój asertywnej komunikacji jako podstawy konstruktywnej współpracy opartej na wzajemnym szacunku / Wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez pracę z przekonaniami / Ukazanie różnić między asertywnością, agresją a uległością / Rozwinięcie umiejętności odważnego wyrażania odmiennych opinii /Zbudowanie umiejętności powiedzenia NIE w asertywny sposób oraz z troską o utrzymanie dobrej relacji / Doskonalenie umiejętności precyzowania i pogłębiania oczekiwań szefa względem sposobu realizacji zadań.

Czytaj więcej
Peer Feedbak – skuteczne udzielanie informacji zwrotnej przez współpracowników

Peer Feedbak – skuteczne udzielanie informacji zwrotnej przez współpracowników

Cel: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych , motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych.

Czytaj więcej

"Twój czas" - zarządzanie sobą w czasie - szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Cele szkolenia: Wytworzenie nawyku odpowiedniego planowania wykorzystania czasu / Poznanie technik planowania i organizowania czasu: nadawania priorytetów, budowania harmonogramów pracy, radzenia sobie z dystraktorami / Poznanie skutecznych sposobów zarządzania własną energią w ciągu dnia i zachowania balansu pomiędzy życiem a pracą w celu zwiększania efektywności wykorzystania czasu pracy

Czytaj więcej
Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji / Zwiększenie świadomości i kontroli nad tym, jak się komunikować / Zdobycie wiedzy z zakresu możliwości budowania relacji z trudnym partnerem oraz umiejętności wywierania wpływu / Zdobycie wiedzy z zakresu stosowania skutecznych strategii i metod ułatwiających budowanie dobrych relacji z ludźmi.

Czytaj więcej
Project Management Workshop - praktyczne zarządzanie projektem

Project Management Workshop - praktyczne zarządzanie projektem

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu / uzgodnienie języka i narzędzi stosowanych dla planowania i nadzorowania realizacji projektu / omówienie praktycznych doświadczeń w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu / zdobycie umiejętności oceny jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczy zenie się stosowania tych, które najbardziej przystają do danego projektu.

Czytaj więcej
Quick step into time management

Quick step into time management

Cel szkolenia: Opanowanie sposobów planowania i ustalania priorytetów / Rozwijanie umiejętności formułowania rzeczywistych celów / Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie i pracy pod presją.

Czytaj więcej
Współpraca się opłaca czyli jak osiągać cele w różnorodnym zespole

Współpraca się opłaca czyli jak osiągać cele w różnorodnym zespole

Cel szkolenia: Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału pracowników zróżnicowanych osobowościowo, wiekowo oraz kulturowo, w celu zwiększenia jakości współpracy z pomiędzy nimi / Zapoznanie się z tematyką różnic interpersonalnych, ich źródeł oraz wpływu na potencjalną współpracę / Poznanie specyfiki potrzeb i oczekiwań różnych grup pracowników w celu bardziej dopasowanego motywowania pracowników i polepszenia współpracy między nimi / Rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikacji w różnorodnym zespołem.

Czytaj więcej
Cross Cultural Effectiveness - efektywna współpraca międzykulturowa

Cross Cultural Effectiveness - efektywna współpraca międzykulturowa

Cel szkolenia: Zdobycie informacji o specyfice różnych kręgów kulturowych w obszarze wirtualnej i osobistej współpracy biznesowej / Poznanie typowych oczekiwań i potrzeb charakterystycznych dla danej kultury / Uświadomienie sobie jak ważne jest pierwsze wrażenie w międzynarodowym kontakcie / Zwiększenie kompetencji świadomego „odczytywania” zachowań partnerów z innych kultur / Zdobycie informacji jakie są możliwe przyczyny nieporozumień i zakłóceń w komunikacji z obcokrajowcami.

Czytaj więcej