Kadra zarządzająca - liderzy, przyszli liderzy

„Advanced Leadership” – zaawansowane przywództwo

„Advanced Leadership” – zaawansowane przywództwo

Cel szkolenia: Szkolenie zostało pomyślane jako praktyczny przewodnik dla osób zarządzających w praktyce. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na przeglądzie systemu zarządzania, przyjmując że uczestnikami szkolenia są kierownicy z przygotowaniem, którym zależy na podniesieniu kompetencji zarządczych. W trakcie szkolenia przyjrzymy się całości działania jednostki organizacyjnej, za którą są odpowiedzialni uczestnicy szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować diagnozę obszaru, którym zarządzają oraz przygotować plan rozwoju zarówno dla zespołu jaki i dla indywidualnych pracowników.

Czytaj więcej
Od przyjaciela do Lidera - „First time manager

Od przyjaciela do Lidera - „First time manager"

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania / Przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą / Poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych / Poznanie najważniejszych teorii, będących bazą kierowania ludźmi, w tym podstaw Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej 2-3.04.2019 r.

Czytaj więcej
Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl zarządzania

Cele szkolenia: Poznanie korzyści i ograniczenia stosowania coachingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Poznanie podstawowych etapów procesu coachingowego / Poznanie fazy sesji coachingowej / Poznanie narzędzi coachingowych / Poznanie narzędzi prawidłowego formułowania celów / Poznanie narzędzi wydobywania i porządkowania zasobów (pracy na zasobach) / Uczestnicy zajęć przećwiczą narzędzia coachingowe za pomocą scenek (coach - coachee)

Czytaj więcej
Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami

Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami

Cele szkolenia: Poznanie i zrozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa) / Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania / Rozważenie różnych opcji zarządzania organizacją, poznanie jej słabych i mocnych stron, tak, aby być w stanie zaproponować pożądaną w określonej sytuacji interwencję............

Czytaj więcej
Ja jako negocjator

Ja jako negocjator

Cel: Uświadomienie sobie własnego potencjału, predyspozycji oraz kompetencji, które warto doskonalić w negocjacjach / Praca nad własnym wizerunkiem negocjatora / Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby.

Czytaj więcej
High Level Negotiations – wyższa szkoła jazdy w negocjacjach (strategie, techniki, manipulacje, wywieranie wpływu)

High Level Negotiations – wyższa szkoła jazdy w negocjacjach (strategie, techniki, manipulacje, wywieranie wpływu)

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności budowania skutecznego zespołu negocjacyjnego / Rozwinięcie umiejętności kontrolowania własnych emocji w negocjacjach / Nauka umiejętnego sterowania przebiegiem negocjacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas negocjacji / Nauka umiejętnego wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego / Rozwinięcie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji międzykulturowych.

Czytaj więcej
Motywowanie pozafinansowe

Motywowanie pozafinansowe

Cel: Zrozumienie istoty motywacji i motywowania / Poznanie wiodących koncepcji motywacyjnych i ich praktycznego zastosowania / Rozwinięcie umiejętności auto motywacji i motywowania innych

Czytaj więcej
Distributed team management - umiejętne zarządzanie rozproszonym zespołem

Distributed team management - umiejętne zarządzanie rozproszonym zespołem

Cel: Poszerzenie wiedzy na temat zarządzania sytuacyjnego i dopasowania odpowiedniego stylu do specyfiki pracy w zespole rozproszonym / Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich / Budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem / Wykształcenie zachowań sprzyjających motywowaniu zespołu do efektywnej pracy / Kształcenie umiejętności budowania i utrzymania współpracującego zespołu / Doskonalenie umiejętności komunikacji z zespołem funkcjonującym w różnych lokalizacjach / Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów interpersonalnych oraz prowadzenia trudnych rozmów / Nabycie umiejętności wyrażania oceny i udzielania informacji zwrotnych / Przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym / Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym.

Czytaj więcej
Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Cel szkolenia: Integracja zespołu / Zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie / Poznanie głównych procesów odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołu / Odkrycie barier i możliwości zespołu – co można polepszyć, a co jest mocną stroną zespołu / Poznanie koncepcji komunikowania się interpersonalnego (Analizy Transakcyjnej) / Zwiększenie motywacji i identyfikacji członków zespołu.

Czytaj więcej
Komunikacja inteligentna emocjonalnie dla liderów – zwiększenie precyzji w komunikacji

Komunikacja inteligentna emocjonalnie dla liderów – zwiększenie precyzji w komunikacji

Cele szkolenia: Określenie własnego stylu komunikowania się pod kątem nastawienia na cel i na relacje, skupienia na faktach i na emocjach; nastawienia poznawczego vs. oceniającego / Poznanie istoty zachowań charakteryzujących się wysoką inteligencją emocjonalną i ich wartości / Rozwinięcie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi / Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby / Kształtowanie postawy partnerskiej w komunikacji.

Czytaj więcej
Skuteczne delegowanie zadań

Skuteczne delegowanie zadań

Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań / Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika / Poznanie metod, technik i stylów delegowania zadań / Podniesienie umiejętności udzielana informacji zwrotnej pracownikowi dotyczącej wykonania zadania

Czytaj więcej
Voice Coaching

Voice Coaching

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności efektywnej autoprezentacji, ćwiczenie technik oddziaływania, wzmacnianie poczucia neutralności i swobody w kontakcie / Doskonalenie umiejętności prezentacji, poznanie technik oraz wzmocnienie umiejętności perswazyjnych, zwiększających zaangażowanie odbiorców.

Czytaj więcej
Facylitacja czyli efektywne prowadzenie spotkań

Facylitacja czyli efektywne prowadzenie spotkań

Cel szkolenia: Zwiększenie efektywności prowadzonych spotkań / Umiejętność uruchamiania procesu kreatywnego w zespole / Szybsze podejmowanie decyzji zespołowych, które są akceptowane przez wszystkich członków grupy / Skuteczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas pracy w grupie.

Czytaj więcej
Mastermind Leader – trening logiki i krytycznego myślenia dla liderów i przyszłych liderów

Mastermind Leader – trening logiki i krytycznego myślenia dla liderów i przyszłych liderów

Cel szkolenia: Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i komunikowania nie popadając przy tym w konflikty i osiągać cele / Rozwinięcie odwagi w dyskutowaniu - skupianie się na problemie i argumentowanie do rzeczy, a nie do osoby oraz przy uszanowaniu odmiennego zdania i niepopadanie w konflikty / Uświadomienie i doświadczenie m.in. na przykładzie debaty oksfordzkiej krytycznego myślenia w praktyce rozważając kluczowy problem dla firmy lub bioetyczny / Poznanie narzędzi krytycznego myślenia / Poznanie stylów myślenia i komunikacji oraz ich wpływu na skuteczność biznesową i relacje międzyludzkie

Czytaj więcej
Getting Things Done dla liderów – czyli skuteczne zarządzanie czasem dla liderów

Getting Things Done dla liderów – czyli skuteczne zarządzanie czasem dla liderów

Cel szkolenia: Optymalizacja swoich działań pod kątem zwiększenia efektywności pracy oraz zadbanie o work-life balance poprzez: poznanie swoich naturalnych predyspozycji związanych z rytmem pracy, orientacja na cel i proces, regeneracja energii / poznanie technik planowania i organizacji pracy ułatwiających optymalizację działania / nabycie wiedzy i umiejętności czerpania z zasobów i energii zespołu / podniesienie umiejętności partnerskiej komunikacji / rozwiniecie IE (Inteligencji Emocjonalnej) / poznanie technik redukujących napięcie

Czytaj więcej
Efektywne zarządzanie konfliktem

Efektywne zarządzanie konfliktem

Cele warsztatu: Rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie / Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów / Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron / Poznanie technik mediacyjnych.

Czytaj więcej
Thinking Tools – narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych

Thinking Tools – narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych

Cel szkolenia: poznanie i przećwiczenie w praktyce zastosowanie koncepcji "poziomów oporu przed zmianą” / poznanie TOC („theory of constraints”) teorii ograniczeń – naukowego podejścia do zarządzania organizacją / zdobycie umiejętności opracowania diagramu stanu obecnego ("CRT") oraz diagramu konfliktu ("cloud") / zdobycie umiejętności zastosowania "narzędzi myślowe" do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Czytaj więcej
Thinking Tools – narzędzia diagnozy strategicznej

Thinking Tools – narzędzia diagnozy strategicznej

Cel szkolenia: poznanie zbioru narzędzi innowacyjnego rozwiązywania problemów wynikających z metodyki Systematic Inventive Thinking (narzędzia stosowane wszędzie tam, gdzie znajomość przyczyny obserwowanych zjawisk nadal nie pozwala nam podjąć skutecznego działania, przede wszystkim dlatego, że przyczyny te znajdują się poza obszarem naszej kontroli) / zdobycie umiejętności zastosowania "narzędzi myślowe" do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Czytaj więcej
Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Cel szkolenia: Uściślenie wiedzy z zakresu celów i zasad wprowadzania systemu ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej / Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających / Trening praktycznego wykorzystania technik oceny / Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny....

Czytaj więcej
NLP w zarządzaniu

NLP w zarządzaniu

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem / Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi / Docieranie do wewnętrznych zasobów intelektualnych i twórczych / Odkrywanie i stymulowanie rozwoju potencjału zespołu.

Czytaj więcej
Sztuka prezentacji

Sztuka prezentacji

Cel szkolenia: Poznanie mechanizmów komunikacji i ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich w praktyce / Poznanie predyspozycji osobowościowych ułatwiających współpracę z klientami oraz doskonalenie technik wywierania wpływu – werbalnych i niewerbalnych / Poznanie i stosowanie w praktyce strategii prezentacji......

Czytaj więcej
Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Cel: Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy / Rozwijanie postaw i nabycie umiejętności stosowania technik redukujących napięcie / Rozwijanie kompetencji obniżających negatywne emocje i poczucie presji w zespole na rzecz współpracy i efektywnej realizacji zadań.

Czytaj więcej
Large System Transformation (LAST) - Metodyka wprowadzania zmian w dużych organizacjach

Large System Transformation (LAST) - Metodyka wprowadzania zmian w dużych organizacjach

Zainteresowanie wprowadzaniem zmian nasiliło się mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy organizacje, zwłaszcza te biznesowe zaczęły silniej przyspieszać. Z tego trendu wyrósł właśnie cały ruch agile, który najpierw w informatyce, a obecnie coraz częściej w organi-zacjach o innym typie, jest wdrażany jako filozofia i praktyka umożliwiające wprowadzanie zmian. Historia tego sposobu myślenia zaczęła się jednak w organizacjach pracujących bardziej projektowo i mogących pozwolić sobie na wprowadzanie szybkich zmian przy zachowaniu bardziej stałej formuły (procesów) działania. Orga-nizacje o innej charakterystyce, zwłaszcza te które są duże, a nawet bardzo duże z jednej strony muszą się zmieniać, z drugiej strony nie mogą pozwolić sobie na taką gwałtowność. Doświadczenia pokazują również, że stosowanie konwencjonalnych metod zmiany, sprawia że jedynie około 30% z nich jest efektywna. LAST® jest metodyką wprowadzania zmian organizacyjnych w dużych organizacjach, uwzględniającą ich specyfikę kulturową i różnorodność działania. Jest przy tym rozwiązaniem uwzględniającym potrzebę szybkości i uczenia się jako kluczowego kryterium efektywności zmiany. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej 08-09.10.2018 r.

Czytaj więcej
Zarządzanie w organizacji uczącej się

Zarządzanie w organizacji uczącej się

Cel szkolenia: Ćwiczenie umiejętności zarządzania potencjałem intelektualnym własnym i podwładnych / Modelowanie zachowań pożądanych w procesie zarządzania, uruchamianie procesu uczenia się / Wykorzystywanie doświadczeń zawodowych poszczególnych członków grupy w poszukiwaniu nowych twórczych rozwiązań / Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą i organizacji pracy.

Czytaj więcej
Efektywne zarządzanie czasem – szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Efektywne zarządzanie czasem – szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Cele szkolenia: Wytworzenie nawyku odpowiedniego planowania wykorzystania czasu / Poznanie technik planowania i organizowania czasu: nadawania priorytetów, budowania harmonogramów pracy, radzenia sobie z dystraktorami / Poznanie skutecznych sposobów zarządzania własną energią w ciągu dnia i zachowania balansu pomiędzy życiem a pracą w celu zwiększania efektywności wykorzystania czasu pracy

Czytaj więcej
Motywowanie przez podejście coachingowe

Motywowanie przez podejście coachingowe

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z praktycznymi korzyściami wynikającymi z systematycznej oceny i motywacji pracowników / Doskonalenie umiejętności zachęcania pracowników do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym. wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą / Dostarczenie narzędzi motywowania. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: Warszawa 10-11.12.2018 r.

Czytaj więcej
Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji / Zwiększenie świadomości i kontroli nad tym, jak się komunikować / Zdobycie wiedzy z zakresu możliwości budowania relacji z trudnym partnerem oraz umiejętności wywierania wpływu / Zdobycie wiedzy z zakresu stosowania skutecznych strategii i metod ułatwiających budowanie dobrych relacji z ludźmi.

Czytaj więcej
Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem

Cel szkolenia: Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy / Poznanie technik redukujących napięcie / Wypracowanie technik i zachowań niwelujących narastanie sytuacji stresowych / Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze lepszej kontroli emocji / Wypracowanie postaw sprzyjających równowadze emocjonalnej i dobremu samopoczuciu.

Czytaj więcej
Asertywność i budowanie autorytetu lidera

Asertywność i budowanie autorytetu lidera

Cele szkolenia: Zapoznanie się z podstawowymi regułami zachowań asertywnych i asertywności / Uświadomienie sobie praw osobistych i praw innych ludzi / Rozwijanie umiejętności wyznaczania i obrony własnego oraz poszanowania cudzego terytorium psychologicznego / Budowanie poczucia zdrowej pewności siebie w sytuacjach zawodowych/ Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi partnerami / Uświadomienie sobie zasad dbania o interesy Firmy i swoje własne

Czytaj więcej
Rola Lidera w pracy zespołu

Rola Lidera w pracy zespołu

Cel: Przeanalizowanie własnej roli lidera oraz rozwinięcie kompetencji świadomego wykorzystywania własnego potencjału i podejmowania wyzwań / Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencje liderskich i menadżerskich w zakresie: pracy nad własną rolą, świadomego wykorzystania procesów zachodzących w zespole, wzmacniania poszczególnych osób z zespołu, komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych, świadomej budowy kultury wewnątrz organizacyjnej.

Czytaj więcej
Menedżer jako coach i mentor rozwoju pracowników

Menedżer jako coach i mentor rozwoju pracowników

Cel: Uświadomienie menedżerom ich roli w procesie rozwoju podwładnych / Przedstawienie metod i narzędzi rozwoju / Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych oraz zarządzania procesem rozwoju podwładnych / Zmotywowanie menedżerów do zaangażowania we wspieranie rozwoju pracowników.

Czytaj więcej
Dochodząc do TAK – przygotowanie do procesu negocjacyjnego

Dochodząc do TAK – przygotowanie do procesu negocjacyjnego

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności przygotowania do negocjacji / Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania partnerów negocjacyjnych / Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów w negocjacjach / Rozwinięcie umiejętności zarządzania konfliktem w negocjacjach.

Czytaj więcej
FRIS – czyli zrozumieć style myślenia i działania innych

FRIS – czyli zrozumieć style myślenia i działania innych

Cel szkolenia: Zwiększenie umiejętności lepszego zrozumienia co sprawia, iż odczuwamy zróżnicowany poziom zaangażowania na różnych etapach realizacji zadania, a także skąd biorą się trudności w komunikacji i różnice w podejściu do problemów / Zwiększenie samoświadomości w obszarze indywidualnych różnic i podobieństw oraz tego jak one wpływają na wzajemne relacje i współprace / Zwiększenie umiejętności komunikowania się, planowania, organizowania i dzielenia zadań w zespole.

Czytaj więcej
Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Cel: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych / Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Czytaj więcej
Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Cel szkolenia: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych / Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Czytaj więcej
SIT – narzędzia do tworzenia innowacji

SIT – narzędzia do tworzenia innowacji

Cel szkolenia: Poznanie zbioru narzędzi SIT, czyli zbioru narzędzi służących tworzeniu innowacji opracowany przez grupę izraelskich badaczy zajmujących się badaniem wzorców myślowych / Umożliwienie każdemu uczestnikowi stania się skutecznym innowatorem, dzięki wykorzystaniu narzędzi SIT / Wygenerowanie zupełnie nowych, innowacyjnych koncepcji dających się od razu wdrożyć.

Czytaj więcej
Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności rozpoznawania etapu rozwoju podwładnego oraz związane z nim predyspozycje i potrzeby / Zdobycie wiedzy w jaki sposób motywować i rozwijać podwładnych poprzez udzielanie informacji zwrotnych/ Poznanie własnego preferowanego stylu przywództwa, silnych stron i obszarów wymagających rozwoju

Czytaj więcej
Managerial Courage – odwaga menedżerska i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Managerial Courage – odwaga menedżerska i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Cel szkolenia: Poznanie i zrozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa) / Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania. Zdobycie umiejętności przekonywania innych do proponowania zmian / Umiejętność rozpoznawania obaw i wątpliwości pracowników związanych ze zmianą i świadomym pomaganiu im w radzeniu sobie ze zmianą / Stwarzanie warunków do tego, aby pracownicy efektywnie poradzili sobie ze zmianą / Poznanie etapów przechodzenia pracowników oraz całej organizacji przez zmiany wynikające z nowych strategii / Zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie zmianami. Nabycie umiejętności utrzymywania pozytywnych efektów zmiany.

Czytaj więcej
Delegating leadership – menedżer delegujący

Delegating leadership – menedżer delegujący

Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań / Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika / Podniesienie umiejętności udzielana informacji zwrotnej pracownikowi dotyczącej wykonania zadania.

Czytaj więcej
Managing Millenials – zarządzanie pokoleniem Y

Managing Millenials – zarządzanie pokoleniem Y

Cel szkolenia: Zdobycie informacji na temat podstawowych różnic w pokoleniach X, Y, Z / Pogłębienie umiejętności wywierana wpływu na podwładnych reprezentujących różne pokolenia / Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych rozmowach menedżerskich / Doskonalenie umiejętności zachęcania pracowników reprezentujących różne pokolenia do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą.

Czytaj więcej
Efektywna selekcja i rekrutacja dla Menedżerów

Efektywna selekcja i rekrutacja dla Menedżerów

Cel szkolenia: Zapoznanie się z narzędziami usprawniającymi proces rekrutacyjny. Wypracowanie efektywnego procesu w organizacji klienta / Zapoznanie się z metodami selekcji kandydatów. Wybór efektywnej metody w stosunku do potrzeb rekrutacyjnych organizacji klienta / Rozwój umiejętności opisu kompetencji na potrzeby procesu rekrutacyjnego w organizacji Klienta / Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego. Przećwiczenie rozmowy rekrutacyjnej / Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą wywiadu kompetencyjnego / Podniesienie skuteczności w komunikowaniu się podczas przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego / Zapoznanie się z metodami budowania relacji z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego i wspierania marki pracodawcy.

Czytaj więcej
Planowanie sukcesji i stabilności zespołu dla menedżerów

Planowanie sukcesji i stabilności zespołu dla menedżerów

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad planowania sukcesji / Rozwój umiejętności w aspekcie określania kompetencji pracowniczych i ich diagnozy / Poznanie procesu, doprowadzającego do efektywnej sukcesji poprzez właściwe rozpoznanie, rozwój talentów oraz rozpoznanie możliwych ścieżek karier / Poznanie różnych opcji planowania sukcesji poprzez praktyczne przykłady z życia firm.

Czytaj więcej
Performance appraisal feedback – prowadzenie rozmów rozwojowych dla liderów

Performance appraisal feedback – prowadzenie rozmów rozwojowych dla liderów

Cel szkolenia: Uściślenie wiedzy z zakresu celów ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej / Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających / Trening praktycznego wykorzystania technik oceny / Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny / Umocnienie w asertywnej postawie w sytuacji prowadzenia oceny i rozmowy rozwojowej / Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników / Umiejętność wykorzystania feedbacku w rozmowie / Praktyczne stosowanie technik rozmowy ukierunkowanej na rozwój.

Czytaj więcej