Kadra zarządzająca - liderzy, przyszli liderzy

Od przyjaciela do Lidera - „First time manager

Od przyjaciela do Lidera - „First time manager"

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania / Przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą / Poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych / Poznanie najważniejszych teorii, będących bazą kierowania ludźmi, w tym podstaw Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej 22-23.03.2018 r., termin szkolenia rozszerzonego najprawdopodobniej 06.2018 r.

Czytaj więcej
Przywództwo i zarządzanie zespołem

Przywództwo i zarządzanie zespołem

Cel szkolenia: Szkolenie zostało pomyślane jako praktyczny przewodnik dla osób zarządzających w praktyce. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na przeglądzie systemu zarządzania, przyjmując że uczestnikami szkolenia są kierownicy z przygotowaniem, którym zależy na podniesieniu kompetencji zarządczych. W trakcie szkolenia przyjrzymy się całości działania jednostki organizacyjnej, za którą są odpowiedzialni uczestnicy szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować diagnozę obszaru, którym zarządzają oraz przygotować plan rozwoju zarówno dla zespołu jaki i dla indywidualnych pracowników.

Czytaj więcej
Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl zarządzania

Cele szkolenia: Poznanie korzyści i ograniczenia stosowania coachingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Poznanie podstawowych etapów procesu coachingowego / Poznanie fazy sesji coachingowej / Poznanie narzędzi coachingowych / Poznanie narzędzi prawidłowego formułowania celów / Poznanie narzędzi wydobywania i porządkowania zasobów (pracy na zasobach) / Uczestnicy zajęć przećwiczą narzędzia coachingowe za pomocą scenek (coach - coachee)

Czytaj więcej
Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami

Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami

Cele szkolenia: Poznanie i zrozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa) / Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania / Rozważenie różnych opcji zarządzania organizacją, poznanie jej słabych i mocnych stron, tak, aby być w stanie zaproponować pożądaną w określonej sytuacji interwencję............

Czytaj więcej
Przywództwo

Przywództwo

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności przywódczych / Autodiagnoza własnego stylu przewodzenia / Przećwiczenie formułowania i delegowania poleceń, tworzenia ocen pracowników / Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem, motywowania pracowników, myślenia strategicznego i podejmowania decyzji

Czytaj więcej
Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Cel: Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy / Rozwijanie postaw i nabycie umiejętności stosowania technik redukujących napięcie / Rozwijanie kompetencji obniżających negatywne emocje i poczucie presji w zespole na rzecz współpracy i efektywnej realizacji zadań. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej 9-10.10.2017 r.

Czytaj więcej
Motywowanie pozafinansowe

Motywowanie pozafinansowe

Cel: Zrozumienie istoty motywacji i motywowania / Poznanie wiodących koncepcji motywacyjnych i ich praktycznego zastosowania / Rozwinięcie umiejętności auto motywacji i motywowania innych

Czytaj więcej
Zarządzanie rozproszonym zespołem

Zarządzanie rozproszonym zespołem

Cel: Poszerzenie wiedzy na temat zarządzania sytuacyjnego i dopasowania odpowiedniego stylu do specyfiki pracy w zespole rozproszonym / Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich / Budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem / Wykształcenie zachowań sprzyjających motywowaniu zespołu do efektywnej pracy / Kształcenie umiejętności budowania i utrzymania współpracującego zespołu / Doskonalenie umiejętności komunikacji z zespołem funkcjonującym w różnych lokalizacjach / Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów interpersonalnych oraz prowadzenia trudnych rozmów / Nabycie umiejętności wyrażania oceny i udzielania informacji zwrotnych / Przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym / Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym.

Czytaj więcej
Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Cel szkolenia: Integracja zespołu / Zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie / Poznanie głównych procesów odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołu / Odkrycie barier i możliwości zespołu – co można polepszyć, a co jest mocną stroną zespołu / Poznanie koncepcji komunikowania się interpersonalnego (Analizy Transakcyjnej) / Zwiększenie motywacji i identyfikacji członków zespołu.

Czytaj więcej
Komunikacja inteligentna emocjonalnie dla liderów – zwiększenie precyzji w komunikacji

Komunikacja inteligentna emocjonalnie dla liderów – zwiększenie precyzji w komunikacji

Cele szkolenia: Określenie własnego stylu komunikowania się pod kątem nastawienia na cel i na relacje, skupienia na faktach i na emocjach; nastawienia poznawczego vs. oceniającego / Poznanie istoty zachowań charakteryzujących się wysoką inteligencją emocjonalną i ich wartości / Rozwinięcie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi / Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby / Kształtowanie postawy partnerskiej w komunikacji. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej 5 - 6.02.2018 r.

Czytaj więcej
Skuteczne delegowanie zadań

Skuteczne delegowanie zadań

Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań / Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika / Poznanie metod, technik i stylów delegowania zadań / Podniesienie umiejętności udzielana informacji zwrotnej pracownikowi dotyczącej wykonania zadania

Czytaj więcej
Voice Coaching

Voice Coaching

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności efektywnej autoprezentacji, ćwiczenie technik oddziaływania, wzmacnianie poczucia neutralności i swobody w kontakcie / Doskonalenie umiejętności prezentacji, poznanie technik oraz wzmocnienie umiejętności perswazyjnych, zwiększających zaangażowanie odbiorców.

Czytaj więcej
Efektywne zarządzanie konfliktem

Efektywne zarządzanie konfliktem

Cele warsztatu: Rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie / Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów / Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron / Poznanie technik mediacyjnych.

Czytaj więcej
Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Cel szkolenia: Uściślenie wiedzy z zakresu celów i zasad wprowadzania systemu ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej / Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających / Trening praktycznego wykorzystania technik oceny / Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny....

Czytaj więcej
NLP w zarządzaniu

NLP w zarządzaniu

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem / Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi / Docieranie do wewnętrznych zasobów intelektualnych i twórczych / Odkrywanie i stymulowanie rozwoju potencjału zespołu.

Czytaj więcej
Sztuka prezentacji

Sztuka prezentacji

Cel szkolenia: Poznanie mechanizmów komunikacji i ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich w praktyce / Poznanie predyspozycji osobowościowych ułatwiających współpracę z klientami oraz doskonalenie technik wywierania wpływu – werbalnych i niewerbalnych / Poznanie i stosowanie w praktyce strategii prezentacji......

Czytaj więcej
Zarządzanie w organizacji uczącej się

Zarządzanie w organizacji uczącej się

Cel szkolenia: Ćwiczenie umiejętności zarządzania potencjałem intelektualnym własnym i podwładnych / Modelowanie zachowań pożądanych w procesie zarządzania, uruchamianie procesu uczenia się / Wykorzystywanie doświadczeń zawodowych poszczególnych członków grupy w poszukiwaniu nowych twórczych rozwiązań / Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą i organizacji pracy.

Czytaj więcej
Efektywne zarządzanie czasem – szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Efektywne zarządzanie czasem – szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Cele szkolenia: Wytworzenie nawyku odpowiedniego planowania wykorzystania czasu / Poznanie technik planowania i organizowania czasu: nadawania priorytetów, budowania harmonogramów pracy, radzenia sobie z dystraktorami / Poznanie skutecznych sposobów zarządzania własną energią w ciągu dnia i zachowania balansu pomiędzy życiem a pracą w celu zwiększania efektywności wykorzystania czasu pracy

Czytaj więcej
Motywowanie przez podejście coachingowe

Motywowanie przez podejście coachingowe

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z praktycznymi korzyściami wynikającymi z systematycznej oceny i motywacji pracowników / Doskonalenie umiejętności zachęcania pracowników do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym. wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą / Dostarczenie narzędzi motywowania. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej 9 - 10.04.2018 r.

Czytaj więcej
Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji / Zwiększenie świadomości i kontroli nad tym, jak się komunikować / Zdobycie wiedzy z zakresu możliwości budowania relacji z trudnym partnerem oraz umiejętności wywierania wpływu / Zdobycie wiedzy z zakresu stosowania skutecznych strategii i metod ułatwiających budowanie dobrych relacji z ludźmi.

Czytaj więcej
Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem

Cel szkolenia: Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy / Poznanie technik redukujących napięcie / Wypracowanie technik i zachowań niwelujących narastanie sytuacji stresowych / Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze lepszej kontroli emocji / Wypracowanie postaw sprzyjających równowadze emocjonalnej i dobremu samopoczuciu.

Czytaj więcej
Asertywność i budowanie autorytetu lidera

Asertywność i budowanie autorytetu lidera

Cele szkolenia: Zapoznanie się z podstawowymi regułami zachowań asertywnych i asertywności / Uświadomienie sobie praw osobistych i praw innych ludzi / Rozwijanie umiejętności wyznaczania i obrony własnego oraz poszanowania cudzego terytorium psychologicznego / Budowanie poczucia zdrowej pewności siebie w sytuacjach zawodowych/ Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi partnerami / Uświadomienie sobie zasad dbania o interesy Firmy i swoje własne

Czytaj więcej
Rola Lidera w pracy zespołu

Rola Lidera w pracy zespołu

Cel: Przeanalizowanie własnej roli lidera oraz rozwinięcie kompetencji świadomego wykorzystywania własnego potencjału i podejmowania wyzwań / Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencje liderskich i menadżerskich w zakresie: pracy nad własną rolą, świadomego wykorzystania procesów zachodzących w zespole, wzmacniania poszczególnych osób z zespołu, komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych, świadomej budowy kultury wewnątrz organizacyjnej.

Czytaj więcej
Menedżer jako coach i mentor rozwoju pracowników

Menedżer jako coach i mentor rozwoju pracowników

Cel: Uświadomienie menedżerom ich roli w procesie rozwoju podwładnych / Przedstawienie metod i narzędzi rozwoju / Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych oraz zarządzania procesem rozwoju podwładnych / Zmotywowanie menedżerów do zaangażowania we wspieranie rozwoju pracowników.

Czytaj więcej
Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Cel: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych / Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Czytaj więcej
Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Cel szkolenia: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych / Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Czytaj więcej