Zarządzanie zasobami ludzkimi / HR

Large System Transformation (LAST) - Metodyka wprowadzania zmian w dużych organizacjach

Large System Transformation (LAST) - Metodyka wprowadzania zmian w dużych organizacjach

Zainteresowanie wprowadzaniem zmian nasiliło się mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy organizacje, zwłaszcza te biznesowe zaczęły silniej przyspieszać. Z tego trendu wyrósł właśnie cały ruch agile, który najpierw w informatyce, a obecnie coraz częściej w organi-zacjach o innym typie, jest wdrażany jako filozofia i praktyka umożliwiające wprowadzanie zmian. Historia tego sposobu myślenia zaczęła się jednak w organizacjach pracujących bardziej projektowo i mogących pozwolić sobie na wprowadzanie szybkich zmian przy zachowaniu bardziej stałej formuły (procesów) działania. Orga-nizacje o innej charakterystyce, zwłaszcza te które są duże, a nawet bardzo duże z jednej strony muszą się zmieniać, z drugiej strony nie mogą pozwolić sobie na taką gwałtowność. Doświadczenia pokazują również, że stosowanie konwencjonalnych metod zmiany, sprawia że jedynie około 30% z nich jest efektywna. LAST® jest metodyką wprowadzania zmian organizacyjnych w dużych organizacjach, uwzględniającą ich specyfikę kulturową i różnorodność działania. Jest przy tym rozwiązaniem uwzględniającym potrzebę szybkości i uczenia się jako kluczowego kryterium efektywności zmiany. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej 08-09.10.2018 r.

Czytaj więcej
Efektywność procesu rekrutacyjnego

Efektywność procesu rekrutacyjnego

Cel szkolenia: Zwiększenie tempa realizacji procesu rekrutacji / Skuteczne zarządzanie czasem w projekcie / Poprawa komunikacji z biznesem / Zwiększenie stopnia wykorzystania bazy danych / Zwiększenie świadomości szerszego wykorzystywania Social Media w procesie rekrutacji i wspierania „Employer Brand”. Najbliższy termin szkolenia: Warszawa 04-05.09.2019 r.

Czytaj więcej
Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Feedback – wprowadzenia kultury informacji zwrotnej w organizacji – szkolenie dla wewnętrznych trenerów/ ambasadorów feedbacku

Cel: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych / Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Czytaj więcej
Feedback w procesie rekrutacyjnym

Feedback w procesie rekrutacyjnym

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku w procesie rekrutacyjnym / Rozwój umiejętności stosowania różnych form feedbacku w procesie rekrutacyjnym / Zdobycie umiejętności przekazywania skutecznej informacji zwrotnej wspierającej „candidate experience”.

Czytaj więcej
Metody selekcji kandydatów

Metody selekcji kandydatów

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności opisu kompetencji na potrzeby procesu rekrutacyjnego / Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego / Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji / Doskonalenie umiejętności doboru skutecznych metod selekcji.

Czytaj więcej
Efektywna rozmowa rekrutacyjna

Efektywna rozmowa rekrutacyjna

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności opisu kompetencji na potrzeby procesu rekrutacyjnego / Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego / Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą wywiadu kompetencyjnego / Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku / Podniesienie skuteczności w komunikowaniu się podczas przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego i udzielania feedbacku. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: Warszawa 30-31.05.2019 r.

Czytaj więcej
Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Cel szkolenia: Integracja zespołu / Zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie / Poznanie głównych procesów odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołu / Odkrycie barier i możliwości zespołu – co można polepszyć, a co jest mocną stroną zespołu / Poznanie koncepcji komunikowania się interpersonalnego (Analizy Transakcyjnej) / Zwiększenie motywacji i identyfikacji członków zespołu.

Czytaj więcej
HR Business Partner

HR Business Partner

Cel szkolenia: Szkolenie zostało pomyślane jako praktyczne wdrożenie do założeń i działania funkcji HRBP. Kluczowym celem szkolenia jest zrozumienie przez uczestników odmienności i charakterystyki funkcji HRBP, a co za tym idzie diagnoza własnego przygotowania do pełnienia tej roli w organizacji.

Czytaj więcej
Budowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

Budowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie budowania Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego / Nabycie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zaplanowania ścieżki kariery pracownika z uwzględnieniem jego predyspozycji, systemu wartości oraz zainteresowań / Poznanie metod diagnozowania potencjału rozwojowego pracownika / Poznanie zasad planowania kariery w oparciu o rodzaj działalności oraz kulturę organizacyjną firmy

Czytaj więcej
Budowanie ścieżek karier

Budowanie ścieżek karier

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad budowania ścieżek kariery / Rozwój umiejętności w aspekcie określania kwalifikacji pracowniczych i ich diagnozy / Podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego / Doskonalone kompetencje: dbałość o podwładnych, coaching, komunikacja, motywowanie, rozwój podwładnych, ocenianie

Czytaj więcej
Proces rekrutacji i selekcji

Proces rekrutacji i selekcji

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod / Zdobycie wiedzy na temat efektywnych sposobów poszukiwania kandydatów / Poznanie narzędzi selekcji kandydatów / Zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk procesu rekrutacji i selekcji z naciskiem na marketing rekrutacji i employer branding

Czytaj więcej
Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą

Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji w procesie zarządzania będących warunkiem efektywnego funkcjonowania w organizacji / Przygotowanie pracowników do zmian w organizacji, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań.

Czytaj więcej
Trening współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej

Trening współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej

Cele szkolenia: Udoskonalenie i zwiększenie świadomości komunikacji / Podniesienie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych / Praktyczne zastosowanie AT we współpracy i zarządzaniu , umożliwiające efektywny dobór narzędzi kierowniczych oraz sposobów komunikacji / Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, stylów uczenia się, przekładające się na styl zarządzania i rodzaj budowanych relacji.

Czytaj więcej
Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Cel szkolenia: Uściślenie wiedzy z zakresu celów i zasad wprowadzania systemu ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej / Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających / Trening praktycznego wykorzystania technik oceny / Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny / Umocnienie w asertywnej postawie w sytuacji prowadzenia oceny i rozmowy rozwojowej / Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników / Umiejętność wykorzystania feedbacku w rozmowie / Praktyczne stosowanie technik rozmowy ukierunkowanej na rozwój

Czytaj więcej
Badanie, diagnozowanie, zmiana kultury organizacyjnej

Badanie, diagnozowanie, zmiana kultury organizacyjnej

Cel szkolenia: rozpoznania typu / typów kultury organizacyjnej działającej w organizacji / analizy elementów składowych kultury organizacyjnej i wpływu kultury organizacyjnej na organizację / ustalania zakresu negatywnego wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji / ustalenia obszaru wpływu w zakresie funkcjonującej kultury organizacyjnej

Czytaj więcej
Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności rozróżniania systemu szkolenia, od systemu uczenia się organizacyjnego / umiejętność samodzielnego przeprowadzania procedury diagnozowania systemu uczenia się organizacyjnego / umiejętność przygotowania procedury prowadzenia projektów rozwojowych ODPROCESS +

Czytaj więcej
Zarządzanie w organizacji uczącej się

Zarządzanie w organizacji uczącej się

Cel szkolenia: Ćwiczenie umiejętności zarządzania potencjałem intelektualnym własnym i podwładnych / Modelowanie zachowań pożądanych w procesie zarządzania, uruchamianie procesu uczenia się / Wykorzystywanie doświadczeń zawodowych poszczególnych członków grupy w poszukiwaniu nowych twórczych rozwiązań / Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą i organizacji pracy.

Czytaj więcej
Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji / Zwiększenie świadomości i kontroli nad tym, jak się komunikować /Zdobycie wiedzy z zakresu możliwości budowania relacji z trudnym partnerem oraz umiejętności wywierania wpływu / Zdobycie wiedzy z zakresu stosowania skutecznych strategii i metod ułatwiających budowanie dobrych relacji z ludźmi.

Czytaj więcej
Efektywny proces rekrutacyjny dla managerów

Efektywny proces rekrutacyjny dla managerów

Cel szkolenia: Omówienie procesu rekrutacyjnego i roli menedżera w procesie / Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego dostosowanego do potrzeb rekrutacyjnych / Przećwiczenie rozmowy rekrutacyjnej / Udoskonalenie współpracy na linii HR – „Hiring Manager” / Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą wywiadu kompetencyjnego / Zapoznanie się z metodami budowania relacji z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego i wspierania marki banku / Omówienie wagi „Candidate Experience” w procesie rekrutacji oraz jej znaczenia w budowaniu „Marki pracodawcy z wyboru” („Employer Branding”).

Czytaj więcej
Planowanie sukcesji i stabilności organizacji

Planowanie sukcesji i stabilności organizacji

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad planowania sukcesji / Rozwój umiejętności w aspekcie określania kompetencji pracowniczych i ich diagnozy / Poznanie procesu, doprowadzającego do efektywnej sukcesji poprzez właściwe rozpoznanie, rozwój talentów oraz rozpoznanie możliwych ścieżek karier / Poznanie różnych opcji planowania sukcesji poprzez praktyczne przykłady z życia firm.

Czytaj więcej
Wdrażanie systemów ocen okresowych

Wdrażanie systemów ocen okresowych

Cel szkolenia: Przegląd kryteriów branych pod uwagę przy budowaniu systemu ocen / Wybór optymalnego systemu dla własnej organizacji / Nabycie wiedzy nt. narzędzi (profile kompetencji, jakościowe i ilościowe mierniki efektywności, metodologia FAP, przykłady Karty Oceny), wykorzystywanych przy budowaniu systemów ocen okresowych / Praktyczne ćwiczenia w budowaniu i stosowaniu wybranych narzędzi /Zdefiniowanie zasad oceniania i komunikacji na temat procesu / Poznanie zasad, jak przeprowadzać ocenę zerową i jak modyfikować system przed pełnym wdrożeniem / Zbudowanie planu szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów oceniających dla menedżerów.

Czytaj więcej
Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Feedback – udzielanie skutecznej informacji zwrotnej dla liderów i przyszłych liderów

Cel szkolenia: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, sensorycznych, postaw życiowych, systemu potrzeb i sposobu dysponowania energią i uwagą, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i zbudowania płaszczyzny dialogu / Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych / Nauczenie podstawowych technik coachingowych, których bazą jest informacja zwrotna.

Czytaj więcej