Diagnoza psychometryczna

Diagnoza psychometryczna

Korzystamy ze sprawdzonych i narzędzi psychometrycznych:

  • Extended Disc
  • SHL
  • 360 stopni

Extended Disc

Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji. System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych.  Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 10 lat w ponad 1 000 organizacji. Zastosowanie: rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, awanse wewnętrzne, coaching i mentoring, programy rozwoju umiejętności przywódczych, rozwój kompetencji, analiza zespołu, budowanie zespołów projektowych, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, obniżanie rotacji pracowników, analiza pary pracowników, analizy potencjału zespołu.

SHL

Narzędzia psychometryczne SHL pozwalają na obiektywną ocenę zdolności oraz cech osobowości, które przekładają się na funkcjonowanie pracownika w organizacji. Testy umożliwiają diagnozę poziomu umiejętności kandydata, takich jak umiejętności analizy werbalnej, numerycznej czy dokładność. Natomiast kwestionariusze badają preferencje do określonych zachowań, motywację i ambicję, stopień dopasowania do zespołu lub organizacji oraz cechy przywódcze. Narzędzia te są dopasowane do różnych poziomów stanowisk i posiadają liczne wersje językowe. Mogą być wypełniane on-line. Do najczęściej wykorzystywanych przez klientów narzędzi należą:

NMG (Numerical Critical Reasoning Test)

To seria testów badających umiejętność analizy i wyciągania wniosków z informacji liczbowych danych statystycznych. Test bada potencjał do pracy na stanowiskach wymagających użycia danych liczbowych, a jego zadania osadzone są w realistycznym kontekście biznesowym.

VMG (Verify Verbal Reasoning Test)

To testy sprawdzające umiejętności oceny logicznej informacji przedstawionych w formie pisemnej. Ocenie podlega umiejętność zweryfikowania prawdziwości twierdzeń na podstawie fragmentów tekstów.

OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire)

Kwestionariusz osobowości zawodowej zapewniający informację na temat stylu preferowanych zachowań kandydata, które przekładają się na kompetencje zawodowe takie jak przywództwo, sprzedaż i negocjacje, komunikacja itp.

Zastosowanie: rekrutacja i selekcja, budowanie ścieżek kariery, planowanie sukcesji.

Analiza Kompetencji 360º

To narzędzie pozwalające na ocenę kompetencji danego pracownika zarówno przez otoczenie (menedżerów, współpracowników, czy podwładnych), jak i przez niego samego. Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od niej samej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują  pracę ocenianej osoby.

Ocena 360 stopni to najbardziej obiektywna ocena skuteczności zachowań ludzi w pracy. Oceny 360 stopni ułatwiają zwiększanie samoświadomości menedżerów, rozwój ich kompetencji, poprawę istniejących relacji oraz wspierają wzrost efektywności całej organizacji. 

Jest to to elastyczne narzędzie, można je dopasować do potrzeb danej organizacji, wykorzystując jej własny zestaw kompetencji.

Zastosowanie:

wspieranie takich działań jak: budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, długofalowe programy szkoleniowe i pomiar ich efektów, coaching, wsparcie projektu komunikowania zmian organizacyjnych lub nowej strategii, plany sukcesji.

Może być zastosowana w każdej sytuacji, w której informacja zwrotna od innych jest pomocna w doskonaleniu działań pracowników, zespołów i organizacji.